ด้านบัญชี

 • จัดทำบัญชี
 • Review การบันทึกบัญชีและให้คำปรึกษา
 • เรี่องการบันทึกบัญชี
 • ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • วางระบบการควบคุมภายใน
 • วางระบบด้านเอกสารต่างๆ

ด้านภาษีอากร

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร
 • วางแผนภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านคำนวนภาษี
 • เงินได้ประเภทต่างๆ
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • ทุกประเภท
 • อุธรณ์การประเมินภาษีอากร
 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการสำหรับการ เข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก(กรณีเชิญพบ)

ด้านจดทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • จัดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน ควบรวบกิจการ
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ชำระบัญชีบริษัท
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหลังการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการ อำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รายการเกี่ยวกับทุน ตราบริษัท ฯลฯ
 • จดทะเบียนพาณิชย์
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

ซื่อสัตย์ - ถูกต้อง - ทันเวลา – พัฒนาอย่างต่อเนื่อง