ด้านกองทุนประกันสังคม

 • จัดทำทะเบียนผู้ประกันตนตามแบบ สปส.6-07 (มาตรา 84)
 • จัดทำแบบและนำส่งเงินสมทบประจำเดือน
 • แจ้งเข้า แจ้งออก ของพนักงานต่อเจ้าหน้าที่
 • แจ้งขึ้นทะเบียนพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ และพนักงานที่ยังไม่มีประกันสังคมมาก่อน
 • ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง/ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
 • ชี้แจงการส่งเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน (กรณีสำนักงานประกันสังคมมีจดหมายเชิญพบ)
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการนายจ้างและลูกจ้าง
 • ดำเนินการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม
 • เป็นตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง ชี้แจงกรณีสำนักงานประกันสังคมเชิญพบ
 • ยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Paymant )
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อำนาจกรรมการ ฯลฯ

ด้านกองทุนทดแทน

 • จัดทำแบบรายงานค้างจ่ายประจำปี
 • จัดทำแบบและนำส่งกองทุนเงินทดแทนประจำปี

ด้านอื่นๆ

 • บริการขอโค้วต้าแรงงานต่างด้าว
 • บริการขอใบอนุญาตทำงานใหม่
 • บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
 • แก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตทำงาน
 • ขอ / ต่อ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่าวชาติ ( Work Permit )
 • ขอ / ต่อวีซ่า ( Visa ) 1 ปี

ซื่อสัตย์ - ถูกต้อง - ทันเวลา – พัฒนาอย่างต่อเนื่อง